آزمون تعیین سطح جدید

اين آزمون شامل 80 سوال مي باشد، مدت آزمون برابر 80 دقيقه است، درست یا نادرستی هر پاسخ را می توانید بعد از آزمون مشاهده کنید.

.This test concludes 80 tests and the answering time is 80minute , You can observe your test result finally

 

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.